Jäsenhakemus Member application

Sukuseuran jäseneksi liittyminen

Miksi liittyä jäseneksi:

Sukuseuran jäsen voi vaikuttaa suoraan sukuseuran tavoitteisiin ja tulevaan toimintaan seuran kokouksissa, joissa kaikilla jäsenillä on myös yhtälainen äänioikeus.

Kaikki jäsenet voivat myös olla ehdokkaina sukuseuran hallitukseen.

Sukuseuran jäsenille avataan myös pääsy seuran suljetuille Facebook- sivuille ’Kuokka-suku’, jonne jäsenet voivat myös itse lisätä kuvia ja muuta sisältöä.

Kuka voi liittyä sukuseuran jäseneksi:

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on avioliiton kautta siihen liittynyt.

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenmaksu:

Jäsenmaksu on sukuseuran lähes ainoa tulonlähde, jolla rahoitetaan kaikki seuran toiminta tulevana toimintakautena. Jäsenmaksun avulla kykenemme mm. pitämään yllä sukutauluja, seuran nettisivuja ja jatkamaan suvun historian tutkimista sekä suunnittelemaan sukutapaamisia.

Sukuseuran sääntöjen mukaan jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu, joka peritään vain joka kolmas vuosi. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Varsinainen sukukokous 18.6.2022 päätti jäsenmaksun suuruudeksi 10 €/v/jäsen eli kolmen vuoden toimintakaudelle 2022-2024   30 €/jäsen. 

Maksu tulee suorittaa Sukuseuran tilille FI77 5506 0020 1695 44.  

Mikäli Sukuseuran lähettämä jäsenmaksulomake on kadonnut eikä viitenumeroa siten ole,  kirjoita viestikenttään jäsenen/jäsenten nimi/nimet.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenyydestä eroaminen:

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN ILMOITUS JÄSENILLE KUOKAN SUKUSEURA RY:N YLLÄPITÄMÄSTÄ HENKILÖREKISTERISTÄ

Ylläpidettävät henkilötietoja sisältävät rekisterit ja henkilötietojen kerääminen

Kuokan Sukuseuran jäsenistä ylläpidetään Kuokan Sukuseura ry:n jäsenluettelo -nimistä henkilörekisteriä, jonka virallisena rekisterinpitäjänä toimii Kuokan Sukuseura ry. Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään jäsenten sukuseuralle antamalla luvalla Kuokan Sukuseura ry:n jäsenluettelon ylläpitämiseksi, yhteydenpitoon sekä jäsenen sukutauluihin liittämiseksi ja sukuhistoriaa varten. Henkilötietoja rekisteriin kerätään jäsenhakemuksesta, joka on yhdistyksen ainoa säännönmukainen henkilötietojen lähde.

Rekisteriin kerättävät ja ylläpidettävät henkilötiedot 

Kuokan Sukuseura ry kerää ja ylläpitää jäsenistään henkilörekisteriin seuraavia tietoja:

Jäsenen nimi- ja osoitetiedot

Sukuun liittyvät perhe- ja sukutiedot

KUOKAN SUKUSEURA RY EI KERÄÄ HENKILÖTIETOLAIN 11 PYKÄLÄN MUKAISTA ARKALUONTOISTA HENKILÖTIETOA.

Rekisterin ylläpitäjät ja rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen

Yhdistyksen jäsensihteerinä toimii Kuokan Sukuseura ry:n vuosikokouksessa valitusta hallituksesta sihteeri. Rekisterin ylläpidosta vastaavat jäsensihteeri yhdessä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Jäsenen henkilötiedot lisätään rekisteriin jäseneksi hyväksymisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun yhdistyksen hallitus on todennut jäsenen eronneeksi. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tiedot omista rekisteriin tallennetuista henkilötiedoistaan saa tarvittaessa jäsensihteeriltä.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on muodoltaan sähköinen tiedosto, joka on tallennettu puheenjohtajan ja jäsensihteerin tietokoneille. Rekisteristä ei ylläpidetä paperitulosteita eikä sen tietoja tallenneta verkon pilvipalveluihin tai vastaaviin tiedon säilyttämiseen ja jakamiseen suunniteltuihin palveluihin.

Kaikki oikeudet pidätetään © 2021 Kuokan Sukuseura ry