I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §

Yhdistyksen nimi on Kuokan Sukuseura r.y., kotipaikka Virolahden kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 §

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun  perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

3 §

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

– järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia

– keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta

– selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

-harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä

– pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä

 

II Seuran jäsenet

4 §

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18-vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

5 §

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran halllitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 §

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8 §

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

9 §

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10 §

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

 

III Seuran hallitus

11 §

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Jos jäseniä on kuusi, heistä on vuosittain erovuorossa kaksi. Jos jäseniä on enemmän, erovuorossa on on kahtena ensimmäisenä vuonna kolme ja kolmantena vuonna loput. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja mahdolliset muut toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös varaesimieheksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään neljä muuta jäsentä,  jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

12 §

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13 §

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tahi jompikumpi heitä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

14 §

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kinteistöjä.

IV Seuran tilit

15 §

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.

Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

V Seuran kokoukset

16 §

Sukuseuran varsinainen sukukokous pdietään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seura jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

17 §

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1) hyväksytytään edellisen vuoden toimintakertomus

2) hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

3) vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

4) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

5) valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa

6) päätetään alkaneena kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus, joka tulee maksaa sukuseuran tilille 30.4. mennessä.

7) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

18 §

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.

 

VI Sääntöjen muuttaminen

19 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama ääntenenemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20 §

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on tällöin luovutettava Valtionarkistolle tai jollekin Savo-Karjalan maakunta-arkistolle.

21 §

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassaolevia säännöksiä.